Analiza SWOT a comunei

Aşezare geografică şi resurse economice

Puncte tari:
♦ reţeaua hidrografică (confluenţa râurilor Mara şi Tisa);
 peisaj natural atractiv;
 relief variat (deluros)
 flora şi fauna;
 păduri;
 drumuri acces (intersectarea DN 18 cu DJ 186 Suceava – Baia Mare-Satu Mare);
 zonă de frontieră cu Ucraina;
 produse ecologice alimentare (lapte, fructe, carne, etc);
 plante medicinale din flora existentă;
 fructe  de pădure şi ciuperci.
Puncte slabe:
 zone cu risc de inundaţii;
 resurse limitate;
 acces dificil la terenurile agricole şi proprietăţile din zonă (infrastructura locală slab dezvoltată);
 lipsa unui catalog cu plante medicinale;
 lipsa unui centru de colectare a plantelor medicinale şi a fructelor de pădure în sistem organizat.
Oportunităţi:
 programe de dezvoltare a turismului rural;
 valorificare material de construcţii (piatră de râu, balast, nisip, etc.) ;
 valorificarea potenţialului hidroenergetic (Iza şi Mara) şi eolian;
 dezvoltarea artelierelor de artizanat (sculptura în lemn, ţesături, broderii);
 dezvoltarea apiculturii;
 dezvoltarea pisciculturii;
♦ dezvoltarea unei industrii privind valorificarea produselor locale (fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, etc.).
Pericole:
 erodarea malurilor;
 alunecări de teren în zona sat Valea Stejarului;
 epuizarea masei lemnoase de esenţă tare;
 degradarea terenurilor agricole;
 ocolirea zonei de către turişti;
 ocolirea zonei de către investitori.
 
Infrastructura

Puncte tari:
 drum naţional DN 18, care asigură legătura cu judeţul Suceava, Satu Mare şi reşedinţa de judeţ;
 drumuri judeţene: DJ 186 şi DJ 186A care leagă localitatea de Valea Stejarului şi asigură legătura cu judeţul Bistriţa Năsăud;
 drumuri locale exterioare care face legătura cu zona forestieră şi terenurile agricole;
 drumuri locale interne – reţea stradală principală şi secundară;
 reţea de energie electrică;
 reţea telefonie fixă;
 reţea telefonie mobilă: vodafone, orange;
 reţea pietonală;
 infrastructura medicală;
 infrastructura sportivă, culturală, şcolară.
Puncte slabe:
 infrastructura rutieră naţională degradată;
 infrastructura judeţeană degradată;
 reţea stradală şi pietonală improprie traficului şi deplasării pietonilor;
 reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare inexistente;
 trafic mare pe DN 18, în centrul localităţii;
 locuinţe sub standardele normale;
 infrastructura medicală rudimentară;
 infrastructura sportivă inexistentă (sală de sport, vestiare, teren de sport);
 echipamente şi dotări privind logistica activităţii sportive şi culturale necorespunzătoare.
Oportunităţi:
 atragere de fonduri şi programe pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale şi locale;
 amenajări şi regularizări de râuri;
 reabilitarea reţelei stradale şi pietonale.
Pericole:
 migraţia populaţiei tinere ;
 condiţii de viaţă grele;
 contribuţie redusă la bugetul local;
 mediu de afaceri neatractiv.
 
Populaţia şi nevoile sociale

Puncte tari:
 populaţie omogenă şi stabilă;
 personal didactic pregătit din punct de vedere profesional;
 personal medical pregătit profesional;
 asistenţă socială specializată;
 spaţiu de cultură;
 zonă de agrement.
Puncte slabe:
 Lipsa unui cabinet stomatologic şi a personalului medical de profil;
 populaţie îmbătrânită;
 lipsa ONG-uri şi a activităţilor celor existente;
 lipsa veniturilor populaţiei;
 resurse financiare limitate privind susţinerea persoanelor fără venituri..
Oportunităţi:
 programe pentru dezvoltarea ONG-urilor care ar da posibilitatea atragerii de fonduri;
 înfiinţarea unui cabinet stomatologic;
 modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale;
 facilităţi pentru cadre medicale (locuinţe, maşină).
Pericole:
 degradarea vieţii sociale şi a familiilor;
 creşterea riscurilor de accidente;
 lipsa specialiştilor în domeniul agricol;
 lipsa specialiştilor privind accesarea de fonduri externe;
 creşterea populaţiei care solicită ajutor social.
 
Turism

Puncte tari:
 potenţial turistic ridicat;
 trasee turistice diversificate (perimetrul Gutâi–Săpânţa);
 spaţii de cazare (30 pensiuni);
 birou de informare turistică;
 obiceiuri şi tradiţii populare bine conservate;
 populaţie ospitalieră;
 tradiţii culturale bogate.
Puncte slabe:
 trasee turistice neamenajate;
 lipsa serviciului de transport în comun;
 zone de agrement nereabilitate la nivelul cerinţelor actuale ;
 resursele locale insuficient promovate (bazin hidrografic, activităţi piscicole).
Oportunităţi:
 înfiinţarea unei agentii de turism;
 programe pentru reabilitarea infrastructurii turistice;
 amenajare de drumuri de acces şi trasee turistice;
 sprijin pentru modernizarea pensiunilor existente;
 sprijin pentru dezvoltarea de noi pensiuni;
 valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
 promovarea resurselor locale prin tipărire de pliante, broşuri, massmedia, etc.
Pericole:
 migraţia tinerilor către ţările din vest;
 pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
 reducerea veniturilor populaţiei;
 potenţial turistic slab valorificat;
 reducerea resurselor la bugetul local.
 
Mediu

Puncte tari:
 produse alimentare  ecologice;
 resurse de apă nepoluate;
 atmosferă nepoluată;
 populaţie responsabilă privind calitatea mediului înconjurător;
 groapă de gunoi existentă.
Puncte slabe:
 defrişări necotrolate;
 reţea de apă potabilă inexistentă;
♦ reţea de canalizare inexistentă;
 colectarea şi transportul gunoiului menajer în condiţii improprii;
 groapă de gunoi nesecurizată;
 mediatizare insuficientă privind protecţia mediului.
Oportunităţi:
 împădurirea unor zone şi suprafeţe cu risc de alunecare de teren;
 regularizarea râurilor şi pârâurilor;
 amenajări hidrotehnice, apărări de maluri şi execuţii de diguri;
 aducţiuni de apă potabilă şi canalizări;
 securizarea gropii de gunoi;
Pericole:
 risc de alunecări de teren;
 risc de inundaţii;
 risc de îmbolnăviri ca urmare a factorilor de mediu poluanţi (gunoi depozitat necorespunzător, antrenat de ape meteorice);
 zonă neatractivă din punct de vedere a lipsei utilităţiilor.
 
Instituţional

Puncte tari:
 existenţa unui segment de populaţie bine pregatită profesional;
 populaţie receptivă şi implicată în problemele comunităţii;
 administraţie publică locală implicată;
 instituţii de învăţământ bine organizată;
♦ cabinet medical funcţional;
 ONG implicat în activităţi locale;
 Casă de cultură activă
Puncte slabe:
 Lipsa informării din punct de vedere legislativ;
 Lipsa de instruiri periodice pe domenii de activitate;
 Interese de grup în dauna comunităţii;
 Interpretarea şi aplicarea greşită a legilor care lezează drepturile cetăţenilor;
 Lipsa de comunicare între instituţiile locale;
 Comunicare dificilă între cetăţeni şi instituţii.
Oportunităţi:
 Crearea unui centru de informare şi comunicare;
 Instruiri pe domenii de activitate;
 Mediatizarea legislaţiei ;
 Transparenţă în hotărârile consiliului local şi informarea populaţiei;
 Consultarea comunităţii privind nevoile acestora înainte de a se lua decizii;
 Promovarea personalului pe bază de competenţă prin concurs.
Pericole:
 disfunctionalităţi între instituţiile publice;
 riscul nerealizării de proiecte propuse de segmente locale;
 refuzul achitării unor taxe şi impozite locale;
 nemulţumiri din partea populaţiei.